(1) Short,N (2686) - Polgar,J (2715) [B92]
It Budapest HUN (8), 19.04.200358.b3!
Zugzwang! [ 58.Bg4+? Kf6 59.Bc8 Nd3 60.Kg4 Nxb2 61.Kxf4 Nc4 62.Ke4 Na3 63.Kd5 Nxb5 ]

58...Nd5 59.Bd3+ Ke5
[ 59...Kf6 60.Kg4 Ke5 61.h5 Nf6+ 62.Kg5 f3 63.h6 f2 64.Kg6 Nd7 65.Kg7 Nc5 66.Be2 Ne6+ 67.Kg8 Ng5 68.h7 Nxh7 69.Kxh7 Ke4 70.Kg6 Ke3 71.Bf1 Kd2 72.Kf5 Ke1 73.Bg2 f1Q+ 74.Bxf1 Kxf1 75.Ke5 Ke2 76.Kd5 Kd3 77.Kc6 Kc3 78.Kxb6 ]

60.Kg4 Nf6+ 61.Kf3 Ng8 62.h5 Nh6 63.Bg6 Ng8 64.Bc2 Nh6 65.Bd3 Ng8 66.Kg4 Nf6+ 67.Kg5 f3 68.h6 f2 69.Kg6 Nd5
[ 69...Nd7 70.h7 Nf8+ 71.Kg7 Nxh7 72.Kxh7 Kd4 73.Bf1 ]

70.Bc4 Ke4 71.Kf7 Ne3 72.Be2 Nf5 73.h7 Ke3 74.Bf1 Ng3 75.Bg2 1-0